Date:

Share:

Αξία τρακτέρ έως 100 χιλ. επιδοτούν τα νέα Σχέδια, 60% ενίσχυση για Νέους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αξία τρακτέρ μέχρι  100.000 επιδοτούν τα  νέα Σχέδια Βελτίωσης,  στο 60% η ενίσχυση  για Νέους και ορεινούς

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, ο µέγιστος προϋπολογισµός του φακέλου που θα ενισχύεται ορίζεται στα 150.000 ευρώ και µέγιστο τα 250.000 ευρώ εφόσον τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις Τυπικής Απόδοσης βάσει του ΟΣ∆Ε 2022. Τα ποσοστά ενίσχυσης κατά βάση σε ηπειρωτική χώρα και Κρήτη διαµορφώνονται στο 60% για νέους αγρότες και επενδύσεις σε ορεινές περιοχές και 50% για τους υπόλοιπους, µε µεγαλύτερα ποσοστά να προβλέπονται στα µικρά νησιά του Αιγαίου. Από εκεί και πέρα εντύπωση προκαλεί η µείωση της επιλέξιµης δαπάνης για τα τρακτέρ που πλέον διαµορφώνεται στα 100.000 ευρώ από τα 125.000 ευρώ του 2017, παρά τις ανατιµήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο σύνολο του αγροτικού εξοπλισµού. Ένα ακόµη νέο στοιχείο της πρόσκλησης είναι η αγορά γης έως το 10% των δαπανών του φακέλου και µε µέγιστο κόστος την αντικειµενική της αξίας. Συναλλαγές µπορούν να γίνουν και µεταξύ αδελφών. Στα εύλογα κόστη παράλληλα εντάσσονται και τα παρελκόµενα επεξεργασίας εδάφους, ενώ για σπαρτικές, ψεκαστικές και συλλεκτικές δεν προβλέπεται κάποια συγκεκριµένη ανώτερη δαπάνη και θα βασιστεί η έγκρισή τους στα τιµολόγια.

Αρκετά αυξηµένα θα είναι και τα κόστη που προβλέπονται για τη φύτευση δέντρων, ενώ αντίθετα, στα φωτοβολταϊκά µένουν σχεδόν τα ίδια σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση. Ενδεικτικά για τα συνδεδεµένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά προβλέπεται µέγιστη δαπάνη στα 1000 ευρώ/kW και για τα αυτόνοµα στα 2.200 ευρώ/kW.


Για τις φυτεύσεις τα µέγιστα κόστη έχουν µεταξύ άλλων ως εξής:

 • Ακτινίδια: Έως 3.903 ευρώ το στρέµµα.
 • Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο: Έως 1.500 ευρώ το στρέµµα.
 • Ελιά: Έως 1.000 ευρώ το στρέµµα για γραµµική φύτευση, έως 400 ευρώ για πυκνή και έως 250 ευρώ για κύπελλο.
 • Επιτραπέζια σταφύλια: Έως 4.382 ευρώ.
 • Εσπεριδοειδή: Έως 935 ευρώ.
 • Κορινθιακή σταφίδα: Έως 3.034 ευρώ.
 • Μηλοειδή: Έως 3.323 ευρώ.
 • Πυρηνόκαρπα: Έως 2.437 ευρώ.
 • Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, τσάι του βουνού: Έως 380 ευρώ.
 • Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός: Έως 801 ευρώ.
 • Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα : Έως 1.792 ευρώ.

Αναφορικά µε τη µοριοδότηση υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση µε την προκήρυξη του 2017, όπως η προτεραιότητα σε ενταγµένους σε συλλογικά σχήµατα, σε επενδύσεις ΑΠΕ και σε εκµεταλλεύσεις µε άνω των 25.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Επιπλέον το βαµβάκι, το ρύζι και η αµπελοκαλλιέργεια θα θεωρούνται πλέον τοµείς προτεραιότητας. Σηµειώνεται πως ελάχιστη βαθµολογία ένταξης δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί.

Στο 60% η επιδότηση για νέους και ορεινές περιοχές  

Στο 60% ορίζεται η ένταση ενίσχυσης για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους λοιπούς γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 50%, σύµφωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων των υπό διαβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προβλέπεται επιδότηση οριζόντια 70-80% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και η Αττική όπου προβλέπονται ποσοστά 50% για νέους και ορεινές και 40% για τους υπόλοιπους (βλ. πίνακα). Όσον αφορά το ύψος του φακέλου, για όλες τις εκµεταλλεύσεις προσδιορίζεται ανώτατο 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ, εφόσον η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού. ∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι οι κατ’ επάγγελµα αγρότες και οι Νέοι Γεωργοί όπως και οι επιλαχόντες της περασµένης πρόσκλησης. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραµµα.

∆ικαιούχοι

Τα φυσικά πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα, πρέπει:

1.1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.

1.4. Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή

εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982.

1.5. Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.6. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υποµέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο µέτρο. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι νεοεισερχόµενοι επαγγελµατίες αγρότες µε εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το µέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιµες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις

Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε µία εκµετάλλευση να είναι επιλέξιµη, είναι οι εξής:

 1. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2022.
 2. Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) µεγαλύτερο ή ίσο των:
 •   12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
 •   8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 •   8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.
 1. Η συστεγαζόµενη γεωργική εκµετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκµηριώνει:
 •   Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραµµένα και οριοθετηµένα.
 •   Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Μη επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις

∆εν παρέχεται καµία στήριξη, ακόµα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειµένου να ενταχθούν στην παρούσα δράση.
 2. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δηµιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στη δράση.
 3. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι αιτούνται τη χρηµατοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22-06-2016) και του Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 16 Α’)
 4. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτηµα προκαταβολής ή πληρωµής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης. Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ (παρ. 4, 9, 10.1.2.i,ii,v,vi του άρθρου 9).
 5. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις οποίες εκκρεµεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούµενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 6. Σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις για τις οποίες η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί µε οποιουδήποτε είδους πληρεξούσιο έγγραφο.
 7. Γεωργικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν σε συλλογικά σχήµατα όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.

Ύψος αιτούµενου προϋπολογισµού

 1. Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ως όριο επιλέξιµου προϋπολογισµού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού.
 2. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της στήριξης που παρέχεται από το υποµέτρο 4.1 δεν µπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υποµέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νοµικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της µίας αιτήσεων εντός της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2022.
 3. Στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα µέτοχος/εταίρος νοµικών προσώπων δικαιούχων στήριξης, ο αιτούµενος προϋπολογισµός που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της στήριξης που παρέχεται από τη δράση 4.1.5 δεν µπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ.

Ελαστικότητα στην αγορά νέου δενδροκομικού 

Τιµολόγια αγοράς τρακτέρ έως 100.000 ευρώ αντί για 125.000 ευρώ που ήταν στην περασµένη πρόσκληση, θα επιδοτούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα εύλογου κόστους. ∆ηλαδή, εκεί που στην ηπειρωτική χώρα το τρακτέρ επιδοτούνταν από 62.500 έως 75.000 ευρώ (50-60%) τώρα θα επιδοτείται µε 50.000 έως 60.000 ευρώ. Ειδικότερα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

 • Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
 • Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Μη αποσβεσµένος ελκυστήρας θεωρείται αυτός που δεν έχει κλείσει τα 12 έτη. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α) Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην εκµετάλλευση.

β) Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ) Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 στρέµµατα και η τυπική απόδοση  (χωρίς νεαρές φυτείες) από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης.

Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α) Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεµµάτων

β) Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεµµάτων.

γ) Έως 80 ίππων για καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ) Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων. Στην περίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπποδύναµης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανοµέα και µέχρι 100 ίππων.

Τα µέγιστα κόστη για παρελκόµενά

Η νέα προκήρυξη εισάγει και µέγιστα κόστη που ενισχύονται ανά κατηγορία παρελκόµενου κατεργασίας εδάφους. Συγκεκριµένα:

 • Άροτρα: Για αναστρεφόµενα 5.500, 9.000 και 14.500 ευρώ για 2υνα, 3υνα και 4υνα+ αντίστοιχα και για µη αναστρεφόµενα 2.500, 4.000 και 6.500 ευρώ.
 • Φρέζες: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 4.500 έως 6.800 ευρώ, µεσαίου τύπου 3.800 έως 6.400 ευρώ και ελαφρού τύπου 3.000 έως 4.600 ευρώ.
 • Καλλιεργητές: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 1.700 έως 6.500 ευρώ και ελαφρού τύπου 1.400 έως 5.300 ευρώ.
 • Ρίπερ: 1.600 έως 9.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας.
 • Σβολοκόπτες: 6.000 έως 14.400 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας.
 • Υπεδαφοκαλλιεργητές: 3.000 έως 8.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας
 • Ισοπεδωτές: Μηχανικοί 2.500 έως 4.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας και υδραυλικοί από 3.500 έως 4.500 ευρώ.

Η συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη αγοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ και για πολυµηχανήµατα τα 55.000.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ