Date:

Share:

Δύο πληρωμές τον Ιούνιο για τελικές εκκαθαρίσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς τη µεγάλη πληρωµή που δροµολογούνταν για τον µήνα φαίνεται πως θα βγει ο Μάιος, µε τον προγραµµατισµό των πιστώσεων προς τους αγρότες να αλλάζει ακόµα µια φορά και να µετατίθεται για…. αργότερα.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τς τελευταίες πληροφορίες από τους αρµόδιους των πληρωµών, αναµένονται τώρα δύο µεγάλες πιστώσεις µέσα στον Ιούνιο, η µία περί τα µέσα του µήνα και η δεύτερη προς το τέλος του µήνα.

Όπως αναφέρεται, οι αγρότες έχουν λαµβάνειν περίπου στα 130 µε 140 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν αφενός την εξόφληση των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς (Νιτρικά, Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές, Κοµφούζιο κλπ), υπόλοιπα εξισωτικής µετά από τις ενστάσεις (για τις οποίες ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί σχετική προθεσµία υποβολής), οι υπόλοιπες συνδεδεµένες για τους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώµατα χωρίς γη, την κορινθιακή σταφίδα, το ρύζι και τους µεταξοσκώληκες, αλλά και όλες οι εκκρεµότητες για τη βασική ενίσχυση, το πρασίνισµα, τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, το Εθνικό Απόθεµα και οι κοµµένοι της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.

Επί της ουσίας, σε αυτή τη φάση και ένα µόλις µήνα πριν τη λήξη της προθεσµίας για την εξόφληση των εκκρεµοτήτων της περσινής ενιαίας, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν στους τελευταίους ελέγχους. Μάλιστα, η πρόσφατη τροποποιητική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι «δεν γίνονται αποδεκτές όσες ενστάσεις αφορούν λανθασµένα υποβληθέντα στοιχεία στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή εκ νέου τροποποίηση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης. Όπως αναφέρεται στο επίσηµο έγγραφο, «Αν από τον ισχυρό νοµικό τίτλο προκύπτει ότι πράγµατι ήταν στην κατοχή του αιτούντα την 31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται να γίνει αποδεκτή κατά την κρίση του ελεγκτή».

Επίσης, σηµειώνεται ότι διαφορές µεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντιµετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, µετά από διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επιλεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιµες δορυφορικές εικόνες ή και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες περί Εθνικού Αποθέµατος, η υπ’ αριθ. 85112/27-7/2015 εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

4) Στην παράγραφο 5.2.1. Ειδικός διοικητικός έλεγχος καταγγελιών

Α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, η ταυτοποίηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συνολική έκταση του αγροτεµαχίου ή των αγροτεµαχίων που δηλώνονται µε ένα ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ, είναι µικρότερη ή ίση µε την έκταση της εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης µε τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν εφαρµογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. ∆ιαφορές µεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντιµετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών.

Β. Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια, α) Εφόσον το µισθωτήριο είναι ηλεκτρονικής µορφής, ελέγχεται εάν αντιστοιχεί στο Υπόδειγµα που περιγράφεται στο θεσµικό πλαίσιο της ΑΑ∆Ε. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι το µισθωτήριο είναι παραποιηµένο ή έχει αµφιβολίες σε σχέση µε την γνησιότητα του, δύναται να ενηµερώσει το µισθωτή ώστε να το προσκοµίσει εκ νέου και β) η µίσθωση ενός αγροτεµαχίου από εκµισθωτή που κατέχει ποσοστό µικρότερο του 50% σε αγροτεµάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό µηδενισµό της έκτασης του αγροτεµαχίου 10%.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ