Date:

Share:

Μέχρι 1 δις ευρώ ίσως κληθούν να επιστρέψουν οι αγρότες για τις αρρυθμίες στους ελέγχους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το έγγραφο της Κομισιόν, όπως και είχαμε γράψει εδώ και δυο εβδομάδες, αποτελεί… κόλαφο για το σύστημα των πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από το κείμενο παρατηρήσεων που απέστειλε η Κομισιόν στην Ελλάδα, σχετικά με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων-ενισχύσεων κατά τα έτη 2020 και μετέπειτα. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όμως μπορεί να αλλάξει κατά τι στην συνέχεια και εφόσον η χώρα μας διαπραγματευτεί με πρόσθετα στοιχεία για τους ελέγχους, προτείνεται η διόρθωση (επιστροφή ή καταλογισμός) να αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 10% των στρεμματικών ενίσχυσεων, επίσης ένα ποσοστό 10% επί των συνδεδεμένων και ένα 5% επί της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος η χώρα μας και ειδικότερα οι Έλληνες αγρότες να κληθούν να επιστρέψουν ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των επιδοτήσεων που έλαβαν, τόσο για το 2020, όσο και για το 2021. Αν σκεφθεί κανείς ότι κάθε χρόνο στους Έλληνες αγρότες δίνονται περί τα 2 δις ευρώ, τότε καταλαβαίνει πως για τα δυο αυτά έτη, ο… λογαριασμός των καταλογισμών μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του 1 δις ευρώ συνολικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία της χώρας. Το… πλέον ανησυχτικό είναι πως σχετικός έλεγχος αναμένεται και για το έτος ενίσχυσης 2022, οπότε μπορεί ο λογαριασμός να ανεβεί ακόμα πιο πάνω, αν βρεθούν αδυναμίες, δεδομένου ότι δεν έχει αλλάξει κάτι συνταρακτικό στον τρόπο που ενήργησε οι Ελληνικές Αρχές το 2022.

Τα επίμαχα σημεία της επιστολής:

Σας επισυνάπτουμε στο παράρτημα τις παρατηρήσεις μας και τα αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών που προέκυψαν από την προαναφερόμενη έρευνα για τα έτη υποβολής αιτήσεων από το 2020 και μετά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα – ΟΠΕΚΕΠΕ (GR01) από 27.6.2022 έως 1.7.2022 και από 4 έως 8.7.2022.

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαχείρισης και του ελέγχου των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης και των μέτρων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης με βάση τα ζώα στην Ελλάδα δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ. Οι λεπτομέρειες των διαπιστώσεων και των διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μελλοντικής συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις παρατίθενται στα σημεία 2 και 3 στο παράρτημα αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ΓΔ AGRI θεωρεί ότι η εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ελλάδα δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ. Οι λεπτομέρειες των διαπιστώσεων και των διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μελλοντικής συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις παρατίθενται στο σημείο 4 του παραρτήματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΓΔ AGRI εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ τμήματος των δαπανών που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Όσον αφορά τα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης, οι διαπιστώσεις της ΓΔ AGRI αφορούν αδυναμίες σε 5 βασικούς ελέγχους και σε έναν επικουρικό έλεγχο για τις οποίες θα πρέπει να επιβληθεί κατ’ αποκοπή διόρθωση 10% σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και δημοσιονομικής εκκαθάρισης των λογαριασμών – C(2015) 3675 της 8.6.2015. Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται στο σημείο 5 του παραρτήματος.

Όσον αφορά τα μέτρα προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, οι διαπιστώσεις της ΓΔ AGRI αφορούν αδυναμίες σε 4 βασικούς ελέγχους και σε έναν επικουρικό έλεγχο για τις οποίες θα πρέπει να επιβληθεί κατ’ αποκοπή διόρθωση 10% σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και δημοσιονομικής εκκαθάρισης των λογαριασμών – C(2015) 3675 της 8.6.2015. Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται στο σημείο 5 του παραρτήματος. Το πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διορθώσεων είναι οι επιδοτήσεις των μέτρων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης με βάση την έκταση και με βάση τα ζώα στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ.

Όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, οι διαπιστώσεις της ΓΔ AGRI αφορούν αδυναμίες σε έναν βασικό έλεγχο, για την οποία προβλέπεται κατ’ αποκοπή διόρθωση 5% σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και δημοσιονομικής εκκαθάρισης των λογαριασμών – C(2015) 3675 της 8.6.2015. Αναλυτικότερα στοιχεία παρατίθενται στο σημείο 5 του παραρτήματος. Το πεδίο εφαρμογής της διόρθωσης αυτής είναι το 10 % των δαπανών που υπόκεινται σε απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

Τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή ποσοστά είναι προσωρινά και αντιστοιχούν στις διαπιστώσεις της ΓΔ AGRI στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. Η δημοσιονομική διόρθωση αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Οι διαπιστωθείσες ελλείψεις θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση των δημοσιονομικών διορθώσεων που θα επιβληθούν σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες μετά την περίοδο που καλύπτεται από τον έλεγχο αυτόν, έως ότου οι διαπιστωθείσες ελλείψεις παύσουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νομιμότητα και στην κανονικότητα των δαπανών.

Στην απάντησή σας στην παρούσα επιστολή, σας παρακαλούμε να περιγράψετε εκτενώς τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, αναφέροντας την πραγματική ημερομηνία εφαρμογής τους, καθώς και εκείνα που έχουν προβλεφθεί, με σαφές χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής τους, τους δείκτες προόδου και τις ισχύουσες ρυθμίσεις παρακολούθησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της διαχειριστικής δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ο διευθυντής του οργανισμού πληρωμών καλείται να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διορθωτικών μέτρων.

Η απάντησή σας θα πρέπει ιδίως να καλύψει επίσης τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές όσον αφορά τη μη διαθεσιμότητα των πληροφοριών ώστε ο οργανισμός πιστοποίησης να εκτελέσει τις εργασίες του για το οικονομικό έτος 2022 και μετά.

Η απάντησή σας στην παρούσα επιστολή θα πρέπει να αποσταλεί στη ΓΔ AGRI εντός δύο μηνών από την παραλαβή της παρούσας κοινοποίησης στα ελληνικά. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η ΓΔ AGRI δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του κράτους μέλους, να εγκρίνει παράταση της δίμηνης προθεσμίας κατά δύο μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Το αίτημα απευθύνεται στην Επιτροπή πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις διαπιστώσεις και το προσωρινό συμπέρασμα της ΓΔ AGRI, στην απάντησή σας θα πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφήνεια και με πραγματικά στοιχεία οι λόγοι για τους οποίους οι αρχές της χώρας σας κρίνουν αβάσιμες τις διαπιστώσεις της ΓΔ AGRI ή θεωρούν υπερβολικό το προσωρινό συμπέρασμα όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές της χώρας σας μπορούν να υποβάλουν ακριβέστερο υπολογισμό των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Σας επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να μας παρασχεθούν κατά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, κατά προτίμηση δε στην απάντησή σας στην παρούσα επιστολή ή, το αργότερο, στην απάντησή σας στα πρακτικά της διμερούς σύσκεψης, και να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014, προγραμματίζεται διμερής σύσκεψη εντός πέντε μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για  την απάντηση του κράτους μέλους. Επομένως, καλείσθε στη διμερή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2023 στις 14:30. Εάν, ωστόσο, θεωρείτε ότι η ακρόαση αυτή δεν είναι απαραίτητη, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη ΓΔ AGRI για την
απόφασή σας, το αργότερο με την απάντησή σας στην παρούσα επιστολή.

Ο κ. Marc Ricker από τη ΓΔ AGRI – Μονάδα H.3, είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαπιστώσεις όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για εκτάσεις και για ζώα. Όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, ο κ. Alain Dehove από τη ΓΔ AGRI – Μονάδα H.3 είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής εδώ

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ