Date:

Share:

Ποιοι παραγωγοί θα μοιραστούν τα 26,3 εκατ. ευρώ του αποθεματικού κρίσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με απόφαση Γεωργαντά που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Στη διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση Γεωργαντά, με την οποία διατίθενται 26,3 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της Ε.Ε.

Βάσει της απόφασης, ενισχύσεις θα λάβουν, μέλη ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών που υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και στον αμπελοοινικό τομέα, αμπελουργοί των νησιών Αιγαίου και Ιονίου, καθώς επίσης βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιων σταφυλιών, κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας που είναι ενταγμένοι στο μητρώο που τηρεί το ΥπΑΑΤ.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην απόφαση:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών τομέων βάσει του κατ ́ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής συνολικού προϋπολογισμού 26.298.105 €.

2. Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παρούσα χορηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Καν (ΕΕ) 1306/2013.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2022:

Α. Τομέας Οπωροκηπευτικών

Α. 1. Τα μέλη των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις, στο στόχο «Περιβάλλον» σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2022.

Α. 2. Όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των εκτάσεων, επιλέξιμες θεωρούνται οι εκτάσεις του τομέα των οπωροκηπευτικών που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ έτους 2022 από τους παραγωγούς μέλη των Οργανώσεων παραγωγών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο Περιβάλλον στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2022.

Β. Αμπελοοινικός Τομέας

Β1. Κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με έδρα και αμπελοτεμάχια που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. Οι επιλέξιμες εκτάσεις των εν λόγω δικαιούχων πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2919/95506/2017 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β ́3276/18.09.2017), όπως ισχύει,

β) είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

Β2. Βιοκαλλιεργητές με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εφαρμόζουν το σύστημα βιολογικής γεωργίας και είναι ενταγμένες στο μητρώο βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ. Οι επιλέξιμες εκτάσεις των εν λόγω δικαιούχων πρέπει επίσης να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α) και β) του σημείου Β1.

Β3. Παραγωγοί του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίοι, για τις ίδιες επιλέξιμες εκτάσεις υπάγονται σε περισσότερες της μίας εκ των υποπερ. Β1 και Β2, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης μόνο μία φορά.

Γ. Μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευτικών που καλλιεργούν επιτραπέζιο σταφύλι, κορινθιακή σταφίδα και σουλτανίνα ξηρή για τις εκτάσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο βιοκαλλιεργητών που τηρείται στο ΥπΑΑΤ.

Άρθρο 3

Διαδικασία – Έλεγχοι

Οι έλεγχοι για τη χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με σχετικές εσωτερικές οδηγίες και διαδικασίες, μέσω εφαρμoγής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και τυχαίας επιλογής στα πλαίσια ελέγχου του δείγματος αιτήσεων άμεσης ενίσχυσης έτους 2022.
Διοικητικοί έλεγχοι: Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυρωτικοί, μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των δικαιούχων καλλιεργητών και αφορούν στην εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας του άρθρου 2, με βάση τις δηλώσεις της ΕΑΕ του 2022.

Για τον τομέα των Οπωροκηπευτικών οι αρμόδιές ΔΑΟΚ (σε συνεργασία με τις Ο.Π.) οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, εφεξής επισπεύδουσα αρχή, και στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, επικαιροποιημένο κατάλογο των παραγωγών οπωροκηπευτικών που υλοποιούν Περιβαλλοντικές Δράσεις εντός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έτους 2022 και επιπρόσθετα, κατάλογο όλων των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών που καλλιεργούν επιτραπέζιο σταφύλι, κορινθιακή σταφίδα και σουλτανίνα ξηρή. Για τους παραγωγούς της υποπερ. Β1 του άρθρου 2, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στην επισπεύδουσα αρχή κατάλογό τους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία ΟΣΔΕ έτους 2022. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Για τους βιοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, επιτραπέζιου σταφυλιού, κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας ξηρής λαμβάνεται κατάλογος από το μητρώο της 5ης Σεπτεμβρίου 2022.

Κατόπιν, η επισπεύδουσα αρχή διενεργεί έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων (α) και (β) της υποπερ. Β1 του άρθρου 2 για τις υποπερ. Β1 και Β2 του ίδιου άρθρου και προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο με το μητρώο βιοκαλλιεργητών όπου αυτό απαιτείται. Μετά και την παραλαβή από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας καταλόγου των εν δυνάμει επιλέξιμων παραγωγών της περ. Α του άρθρου 2, η επισπεύδουσα αρχή συντάσσει συγκεντρωτικό κατάλογο των εν δυνάμει επιλέξιμων παραγωγών. Ο συγκεντρωτικός κατάλογος αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος επιβεβαιώνει την υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2022 καθώς και τις επιλέξιμες εκτάσεις των εν δυνάμει επιλέξιμων παραγωγών. Μετά το τέλος των ανωτέρω ελέγχων οριστικοποιούνται οι επιλέξιμοι παραγωγοί για ένταξη στον κανονισμό 2022/467.

Άρθρο 4

Πληρωμή

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσης, ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο υπολογίζεται από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των 26.298.105 € δια της συνολικής προσδιορισθείσας επιλέξιμης έκτασης (στρέμματα) και τον πολλαπλασιασμό αυτού με τον αριθμό των επιλέξιμων εκτάσεων του κάθε δικαιούχου, όπως αυτό προκύπτει μετά από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 ελέγχων και αποτυπώνονται σε απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία αναφέρει τη μοναδιαία αξία της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο στρέμμα.

Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς– Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ- βαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων το αργότερο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της ενίσχυσης.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει τους δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.

Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσε- ων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπολογίζεται σωρευτικά με τις λοιπές ενισχύσεις με τον Καν (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Καν (ΕΚ) 639/2014 της Επιτροπής.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα συνολικά καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης ανά ομάδα δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας, για τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων καθώς και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων αφού λάβει και την αντίστοιχη εκτίμηση αποτελεσματικότητας από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τις δράσεις αρμοδιότητας της τελευταίας, τα κοινοποιεί συνολικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το αργότερο την 15η Μαΐου 2023.

Άρθρο 5

Τελικές Διατάξεις

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Νησιωτικό σύμπλεγμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

 • Θάσος
 • Σαμοθράκη
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Νησιά Χαλκιδικής

Αμμουλιανή

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Νησιωτικό σύμπλεγμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

 • Λέσβος
 • Χίος
 • Σάμος
 • Λήμνος
 • Ικαρία
 • Άγιος Ευστράτιος
 •  Ψαρά
 • Φούρνοι
 • Οινούσσες
 • Θύμαινα
 • Αντίψαρα
 • Άγιος Μηνάς

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νησιωτικό σύμπλεγμα Βορείων Σποράδων

 • Σκόπελος
 • Αλόννησος
 • Σκιάθος
 • Κυρά Παναγιά
 • Περιστέρα
 • Ψαθούρα

Περιφέρεια Αττικής

Νησιωτικό σύμπλεγμα Νησιών Αργοσαρωνικού

 • Σαλαμίνα
 • Αίγινα
 • Ύδρα
 • Πόρος
 • Σπέτσες
 • Δοκός
 • Αγκίστρι

Νησιωτικό σύμπλεγμα Επτανήσων

 • Κύθηρα
 • Αντικύθηρα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Νησιωτικό σύμπλεγμα Κυκλάδων

 • Νάξος
 • Άνδρος
 • Πάρος
 • Τήνος
 • Μήλος
 • Κέα
 • Αμοργός
 • Ίος
 • Κύθνος
 • Μύκονος
 • Σύρος
 • Θήρα (Σαντορίνη)
 • Σέριφος
 • Σίφνος
 • Σίκινος
 • Ανάφη
 • Κίμωλος
 • Αντίπαρος
 • Φολέγανδρος
 • Ηράκλεια
 • Γυάρος
 • Δονούσα
 • Θηρασία
 • Σχοινούσα
 • Κουφονήσια

Νησιωτικό σύμπλεγμα Δωδεκανήσων

 • Ρόδος
 • Κάρπαθος
 • Κως
 • Κάλυμνος
 • Αστυπάλαια
 • Κάσος
 • Τήλος
 • Σύμη
 • Λέρος
 • Νίσυρος
 • Πάτμος
 • Χάλκη
 • Σαρία
 • Λειψοί
 • Ψέριμος
 • Αγαθονήσι
 • Καστελλόριζο
 • Αρκοί
 • Τέλενδος
 • Φαρμακονήσι

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Σκύρος

Περιφέρεια Ιονίων νήσων

 • Κέρκυρα
 • Εροικούσα
 • Μαρθάκι
 • Οθωνοί
 • Παξοί
 • Αντίπαξοι
 • Ζάκυνθος
 • Κεφαλληνία
 • Ιθάκη
 • Λευκάδα
 • Κάλαμος
 • Καστός
 • Μεγανήσι.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ