Date:

Share:

Μονοετείς δεσμεύσεις στο νέο πρασίνισμα με δυνατότητα επιλογής πολλαπλών δράσεων από τον κατάλογο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο πρασίνισµα λειτουργεί µε ετήσιες δεσµεύσεις και θα είναι απαραίτητο για να µην υπάρξει µεγάλη µείωση στις επιδοτήσεις σε σχέση µε το 2022. ∆ηλαδή ένας παραγωγός µπορεί τη µία χρονιά να λάβει επιδότηση επειδή πραγµατοποίησε καλοκαιρινό κλάδεµα στον ελαιώνα του (18 ευρώ το στρέµµα) και την επόµενη χρονιά να αποφασίσει να µην το κάνει. Η γνωστοποίηση για το ποιες ενέργειες προτίθεται να ακολουθήσει ο παραγωγός από τη σχετική λίστα θα γίνεται µέσω ΟΣ∆Ε.

Από εκεί και πέρα υπάρχει άγνοια σχετικά µε τις πόσες από τις δράσεις από το νέο πρασίνισµα µπορεί να αξιοποιήσει ο παραγωγός. Είναι δεδοµένο ότι ορισµένες από τις δράσεις θα είναι αλληλοαποκλειόµενες, δηλαδή κάποιος που κάνει βιολογική γεωργία δεν πρόκειται να επιδοτηθεί και για το γεγονός ότι εφαρµόζει κάποια φιλοπεριβαλλοντική πρακτική η οποία ήδη περιλαµβάνεται στις δεσµεύσεις του. Το ίδιο ισχύει και µε τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα που µπορεί να ακολουθεί ο παραγωγός µέσω του ΠΑΑ. Αναµένονται λοιπόν οι εφαρµοστικές αποφάσεις για να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει ο παραγωγός.

Πακέτο επιλογών για γεωργία ακριβείας και ειδική θρέψη δίνει 84,5 ευρώ το στρέμμα, στη νέα λίστα που δημοσιοποιήθηκε στο συνοπτικό στρατηγικό της ΚΑΠ

Την ενεργοποίηση επιδότησης ύψους 184 ευρώ το στρέµµα για τη φύτευση τοπικών προσαρµοσµένων ποικιλιών κηπευτικών, αποκαλύπτει το νέο συνοπτικό κείµενο Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, που φιλοξενεί την πλήρη λίστα δράσεων από το νέο πρασίνισµα της ερχόµενης περιόδου. Σύµφωνα µε το συνοπτικό πλάνο, προστίθεται στη δράση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» και η καλλιέργεια λαχανικών µε επιδότηση όπως αναφέρεται καθαρά στο πλάνο 184 ευρώ το στρέµµα. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τις σχετικές επιδοτήσεις δεν φιλοξενούνται στο συνοπτικό σχέδιο, ωστόσο φαίνεται πως στο εγκεκριµένο πλάνο της νέας ΚΑΠ, θα υπάρξουν µικρές αλλαγές σε σχέση µε το τελικό πλάνο το οποίο βγήκε στη δηµοσιότητα αρχές του Οκτωβρίου.

Ολοκληρωµένο «πακέτο» για γεωργία ακριβείας-ειδική θρέψη

Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, εξοπλισµού και ειδικής θρέψης προβλέπεται ένα ολοκληρωµένο «πακέτο» ενισχύσεων ύψους 84,5 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες. Το ποσό αυτό «σπάει» ως εξής:

Πρώτον, οι παραγωγοί που έχουν στην κατοχή τους ψεκαστικά µε ακροφύσια µειωµένης διασποράς θα λάβουν 3 ευρώ το στρέµµα, συν 1 ευρώ για την ειδική µεταχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών

∆εύτερον, εφόσον χρησιµοποιούν υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας (π.χ. χρήση εξοπλισµού δορυφορικής πλοήγησης και αυτοµατισµών), η επιδότηση φτάνει τα 70 ευρώ το στρέµµα όπως λέει το συνοπτικό σχέδιο (σ.σ το αναλυτικό σχέδιο κάνει λόγο για 7 ευρώ, µένει να φανεί ποιο από τα δύο είναι το σωστό).

Τρίτον, 7,5 ευρώ το στρέµµα θα παρέχει η πρόβλεψη χρήσης προϊόντων ειδικής θρέψης (βιοδιεγέρτες, λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης κ.λπ.

Σηµειώνεται εδώ πως για να πληρωθεί ο παραγωγός τα παραπάνω υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις. Η πρώτη και κύρια είναι η χρήση ψηφιακής εφαρµογής , η συµπλήρωση των στοιχείων αλλά και η πληρωµή του συµβούλου για την κατάρτιση, παρακολούθηση και βελτίωση του σχεδίου διαχείρισης των καλλιεργειών. H συγκεκριµένη εφαρµογή δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη από το ΥΠΑΑΤ, αλλα ούτε υπάρχει κάποια από την αγορά που να έχει λάβει έγκριση για αυτή τη δουλειά.

Η ενίσχυση για την εφαρµογή κοµπόστ σε αροτραίες, µόνιµες

Στη δράση 4 «Εφαρµογές Κυκλικής Οικονοµίας στη Γεωρία» η δέσµευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων στις αρόσιµες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες καλλιέργειες. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να εφαρµόζουν την πρακτική της συγκέντρωση των υπολειµµάτων στις αρόσιµες, του θρυµµατισµού των κλαδεµάτων µετά το κλάδεµα των δέντρων, την επεξεργασία τους µέσω της κοµποστοποίησης και τέλος την κατάλληλη εφαρµογή του κοµπόστ που προκύπτει στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία εφαρµογή, πέραν των προαναφερθέντων, µειώνει και τις ανάγκες χρήσης ζιζανιοκτόνων. Επίσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν τόσο στην αρχή όσο και σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντός της διάρκειας της δέσµευσης αναλύσεις εδαφών, που να καλύπτουν το σύνολο των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στο µέτρο.

Για την προµήθεια και την εφαρµογή του κοµπόστ σε αρόσιµες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 11 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ στα κηπευτικά εκτιµάται στα 20 ευρώ ανά στρέµµα. Από τις µόνιµες φυτείες στα ακτινίδια και τα αµπέλια η ενίσχυση φτάνει στα 11,2 ευρώ ανά στρέµµα και στις υπόλοιπες δενδρώδεις τα 12 ευρώ ανά στρέµµα.

«Ψίχουλα» τελικά για την αγρανάπαυση

Υπενθυµίζεται εδώ πως σύµφωνα µε την εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 988/287247) οι παραγωγοί θα µπορούν κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023 να µην ακολουθήσουν τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης η οποία ορίζει πως τουλάχιστον το 4% της αρόσιµης γης σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης διατίθεται σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υπό αγρανάπαυση για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης. Η παρέκκλιση αυτή αφορά εκµεταλλεύσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω των 100 στρεµµάτων καθώς οι υπόλοιπες ούτως ή άλλως εξαιρούνται. Όσοι ακολουθήσουν αυτήν την παρέκκλιση, αποκλείονται αυτοµάτως και από τη δράση «Επέκταση της Εφαρµογής Περιοχών Οικολογικής Εστίασης» που προβλέπει την αγρανάπαυση στο 10% της έκτασης. Σε σχέση µε το αρχικό πλάνο των αρχών, η επιδότηση αυτή είναι αρκετά µικρή και έχει ως εξής όπως φαίνεται και από τον πίνακα: 1 ευρώ το στρέµµα για χειµερινά σιτηρά, 3, 7 ευρώ για το καλαµπόκι και 1,6 ευρώ για το βαµβάκι. Ποσά που µοιάζουν «ψίχουλα» για να δελεάσουν κάποιον που θέλει να ακολουθήσει την παρέκκλιση που προσφέρει η εγκύκλιος.

Όσον αφορά τώρα τους κτηνοτρόφους και τις δεσµεύσεις από το νέο πρασίνισµα, οι δράσεις που περιλαµβάνονται στον πίνακα έχουν αρκετά περιορισµένο αντίκρισµα. Μένει να φανεί επίσης πώς θα εφαρµοστούν οι δράσεις αυτές όσο ο βοσκότοπος µοιράζεται µε βάση την τεχνική λύση και δεν βρίσκεται κοντά στο στάβλο του κτηνοτρόφου.

Καµία σχέση το νέο πρασίνισµα µε τα δικαιώµατα

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το νέο πρασίνισµα δεν συνδέεται ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µε τα δικαιώµατα, όπως γινόταν την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. ∆ηλαδή ένας παραγωγός µπορεί να µην έχει ούτε ένα δικαίωµα στην κατοχή του, παρά µόνο επιλέξιµη έκταση, στην οποία µπορεί να εφαρµόζει τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που προβλέπει ο κατάλογος, λαµβάνοντας έτσι το αντίστοιχο πριµ. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και µε την αναδιανεµητική ενίσχυση και µε την συµπληρωµατική επιδότηση νεαρών αγροτών.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ