Date:

Share:

Νέοι με παράθυρο για πριμ διαδοχής και 1,4 δισ. για Βιολογικά στην ΚΑΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στήριξη για 65.000 Νέους Αγρότες και διπλασιασµό των εκτάσεων υπό βιολογική καλλιέργεια µε αξιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ στη Βιολογική Γεωργία ως το 2026 αποτελούν τα δυνατά σηµεία της ελληνικής ΚΑΠ σύµφωνα µε την Κοµισιόν, η οποία προχώρησε στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου της χώρας µας, που µπαίνει σε πλήρη εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Νέοι Αγρότες με παράθυρο  για πριμ διαδοχής και 1,4 δισ.  για Βιολογικά στη νέα ΚΑΠ

Η υποστήριξη των 65.000 νέων αγροτών, δεν περιορίζεται µόνο στο πριµ εγκατάστασης των δύο προκηρύξεων που προγραµµατίζονται για την επόµενη τετραετία, αλλά και στην συµπληρωµατική των 7 ευρώ το στρέµµατα για αγρότες κάτω των 40 ευρώ. Βέβαια, δεν αποκλείεται στην πρώτη αναθεώρηση της ΚΑΠ, σε βάθος διετίας, να υπάρξει κάποια ειδική πρόβλεψη που να εισάγει το λεγόµενο πριµ εξόδου, κάτι το οποίο θα εφαρµόσουν κιόλας από του χρόνου κράτη µέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που επιδοτεί την έξοδο από το επάγγελµα αγροτών κοντά σε συνταξιοδοτική ηλικία, µε την προϋπόθεση ανάληψης της εκµετάλλευσης από νέο αγρότη. Πριν από λίγες ηµέρες (16 Νοεµβρίου), µιλώντας σε παραγωγούς από τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Ηµαθία και το Κιλκίς, ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς δέχθηκε πιέσεις για µια σχετική πρόβλεψη από παράγοντες του αγροτικού γίγνεσθαι της περιοχής, κάτι που σηµαίνει ότι το ζήτηµα κρατιέται ακόµα ζεστό.

Στα βασικά σηµεία του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, όπως αυτό εγκρίθηκε επίσηµα από τον Κοµισιόν, περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων, η κατανοµή περίπου 4,3 δισ. ευρώ για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος των αγροτών µε βασική εισοδηµατική στήριξη. Η στήριξη αυτή διαφοροποιείται και στοχεύει ανάλογα µε την κατηγορία αγρονοµικής περιφέρειας (αρόσιµη γη, µόνιµες καλλιέργειες και βοσκότοπους/βοσκότοποι) και κυµαίνεται από 176 ευρώ ανά εκτάριο έως 270 ευρώ ανά εκτάριο.

Επιπλέον 885 εκατοµµύρια ευρώ διατίθενται για τη βελτίωση της βιωσιµότητας των µικροµεσαίων εκµεταλλεύσεων (αναδιανεµητική) διασφαλίζοντας δικαιότερη κατανοµή της στήριξης και καλύτερη στόχευση της εισοδηµατικής στήριξης στον αγροτικό τοµέα.

Η Ελλάδα θα αφιερώσει 1,4 δισ.ευρώ σε µεθόδους βιολογικής γεωργίας, υπερδιπλασιάζοντας τη συνολική γεωργική γη υπό βιολογική. 

Περισσότερα από 425 εκατ. ευρώ ετησίως (µε εκτιµώµενο αντίκτυπο σε περίπου 3 εκατ. εκτάρια) έχουν διατεθεί για τη στήριξη οικολογικών προγραµµάτων, όπως η χρήση ανθεκτικών ειδών και ποικιλιών, η βελτίωση των πρακτικών πράσινης κάλυψης και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η κυκλική οικονοµία και η φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες.

Περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν σε αγροτικές περιοχές, µέσω της στήριξης των νέων αγροτών, των επενδύσεων στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων καθώς και στις δασικές τεχνολογίες και στην εµπορία δασικών προϊόντων. 

Περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες θα επωφεληθούν από τη στήριξη εγκατάστασης. Επιπλέον, η Ελλάδα θα συµπληρώσει επίσης το εισόδηµα των νέων αγροτών (κάτω των 40 ετών) µε 70 ευρώ ανά εκτάριο, δαπανώντας έτσι 140 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Περισσότερες από 15.000 εκµεταλλεύσεις θα συµµετάσχουν σε οµάδες για την ανταλλαγή ιδεών και τη βελτίωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Περισσότερα από 200.000 άτοµα θα επωφεληθούν από συµβουλές, κατάρτιση και ανταλλαγή γνώσεων ή από τη συµµετοχή σε επιχειρησιακές οµάδες της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας (EIP) προκειµένου να ενισχυθεί η βιώσιµη οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και κλιµατική ανάπτυξη καθώς και η απόδοση της αποδοτικότητας των πόρων.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ