Date:

Share:

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων ’23 και με χαμηλότοκο δάνειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Να λάβουν το πριµ πρώτης εγκατάστασης σε συνδυασµό µε εγγυηµένο χαµηλότοκο δάνειο αποκτώντας ρευστότητα ύψους 100.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι Νέοι Αγρότες της προκήρυξης του 2023 (νέα ΚΑΠ), σύµφωνα µε το τελικό στρατηγικό σχέδιο που έχει καταθέσει η χώρα µας.

16-17_pin_14

Πλάνο διπλής στήριξης στην προκήρυξη Νέων Αγροτών του 2023 με πριμ και δάνειο χαμηλότοκο 100.000 ευρώ

Οι αρχές υπολογίζουν να εντάξουν στο Μέτρο 6.400 δικαιούχους. Πιο συγκεκριµένα, στο θεσµικό πλαίσιο που δηµοσιεύεται στο στρατηγικό σχέδιο, προβλέπεται πριµ πρώτης εγκατάστασης όπως δίνεται έως σήµερα, ποσού 30.000-42.500 ευρώ.

Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπορεί να επιλέξει να λάβει στήριξη «µε χρηµατοδοτικό εργαλείο». Σε µία ενιαία πράξη, θα εγκρίνεται και η καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού (30.000-42.500 ευρώ) και η καταβολή δανείου το οποίο σε συνδυασµό µε το πριµ θα µπορούν να φτάνουν τα 100.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο «στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου».

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των αρχών η προκήρυξη θα βγει το 2023, και κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση µετά τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά από µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτροφών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρόγραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζεται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους πίνακες που όπως υποστηρίζουν οι αρχές θα ανακοινωθούν σύντοµα, θα επικαιροποιηθούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις.

Αναλυτικά στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

Επιλέξιµος τύπος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ’ αποκοπή ποσού επιχορήγησης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου. Η στήριξη µε το κατ’ αποκοπή ποσό επιχορήγησης παρέχεται για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου µε την καταβολή της τελευταίας δόσης να σχετίζεται µε την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων. Η στήριξη µε χρηµατοδοτικό εργαλείο θα έχει τη µορφή παροχής εγγύησης για καταβολή δανείου και κατ’ αποκοπή ποσού τα οποία θα παρέχονται υποχρεωτικά και τα δυο µαζί. Οι δύο µορφές στήριξης θα συνδυάζονται σε µία ενιαία πράξη.

Εύρος στήριξης σε επίπεδο δικαιούχου

Το ποσό ενίσχυσης παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη επιστρεπτέα ενίσχυση (κατ’ αποκοπή ποσό), αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής: Από 30.000 ευρώ έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής:

  • Αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών.
  • Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.
  • Στην περίπτωση ενίσχυσης που παρέχεται µέσω χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη, το δάνειο που παρέχεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για επενδύσεις στην εκµετάλλευση του τελικού αποδέκτη, συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς γης. Η δαπάνη για την αγορά γης µπορεί να ανέρχεται ακόµη και στο 100% του ύψους του δανείου. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα χορηγεί στήριξη η οποία θα περιλαµβάνει σε µία ενιαία πράξη κεφάλαιο µη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και παροχή εγγύησης για καταβολή δανείου. Το συνολικό ύψος της στήριξης (άθροισµα του κατ’ αποκοπή ποσού και του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης χρηµατοδοτικού εργαλείου ισχύουν τα ακόλουθα:

Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο είτε µετά την προσαρµογή των υπαρχουσών συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) και την ενδεχόµενη υπογραφή συµφωνιών µε επιπλέον Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς, είτε µε την υπογραφή νέων συµφωνιών (χρηµατοδότησης και επιχειρησιακών) µε ∆ιαχειριστή για το Ταµείο και Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο θα είναι διαθέσιµο καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου, η οποία θα καθορισθεί στην συµφωνία χρηµατοδότησης. Κατά την εφαρµογή της εν λόγω µορφής στήριξης δεν εφαρµόζονται κριτήρια βαθµολόγησης.

Περίοδος προκηρύξεων

Κατά την περίοδο εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται η έκδοση δύο προκηρύξεων το 2023 και το 2025 ενώ στην παρέµβαση περιλαµβάνεται και η καταβολή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων νέων γεωργών έτους 2021. Πρόσθετα εθνικά µέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών είναι η επιστροφή του ΕΦΚστο πετρέλαιο.

Υποχρέωση σύμβασης με πιστοποιημένο σύμβουλο

∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι τα φυσικά πρόσωπα έως και 40 ετών, τα οποία έχουν προχωρήσει στην πρώτη εγκατάσταση έως και 24 µήνες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.Η πρώτη εγκατάσταση συνδέεται, για τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα και για τα νοµικά πρόσωπα, την ανάληψη της αρχηγίας – διαχείρισης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Επιχειρηµατικό σχέδιο και δεσµεύσεις

Θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει και να εκτελέσει µε επιτυχία επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκµετάλλευσης µε διάρκεια έως 4 έτη από την ηµεροµηνία ένταξης. Ο στόχος, ανάλογα µε την µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, αφορά την αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) µε ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι την αύξηση τουλάχιστον κατά 20% της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένης ως τυπική απόδοση) σε σχέση µε την αρχική κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και µε επίτευξη τουλάχιστον ενός ελάχιστου ορίου τυπικής απόδοσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου σε όρους τυπικής απόδοσης το οποίο, ανάλογα µε την έδρα της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

  • 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.  14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπεται ότι:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να υπαχθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραµείνει σε αυτό, όπως θα εξειδικευθεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, πρέπει να υποβάλλεται κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου το φυσικό πρόσωπο πρέπει να λαµβάνει ο νέος γεωργός συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών, χωρίς να είναι απαραίτητο για την πληρωµή της β’ δόσης της προκήρυξης του 2021.

Νέοι πίνακες δικαιούχων για α’ δόση

Στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2022, σε αναμονή πληρωμής της α’ δόσης βρίσκονται ακόμη 3.400 υποψήφιοι που διεκδικούν το ποσό των 89 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές οι πληρωμές αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Νοεμβρίου. Προς το παρόν επικαιροποιημένο πίνακα δικαιούχων έχουν εκδώσει οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία έχει εγκριθεί και η διάθεση πίστωσης. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 10.561 δικαιούχοι και αναμένεται να πληρωθούν ακόμη 2.057 εν δυνάμει δικαιούχοι. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ τα χρήματα φτάνουν για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 εκατ. ευρώ) ως εκ τούτου, θέση στο πρόγραμμα θα έχουν ακόμη 1.400 περίπου υποψήφιοι από τη δεξαμενή των 3.179 επιλαχόντων και των 1.562 απορριπτόμενων (σε περίπτωση που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). Προφανώς η ένταξη των επιλαχόντων θα γίνεται με βάση την υψηλότερη μοριοδότηση.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ