Date:

Share:

Ψηφιακή πλατφόρμα για αγρότες με δεδομένα εδάφους, θρέψης, νερού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα νέο ψηφιακό «εργαλείο», που θα επιτρέψει αφενός στους Έλληνες αγρότες να οργανώνουν, να ελέγχουν, αλλά και να αναπτύσσουν πιο αποτελεσµατικά τις γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνουν πιεστικές παράµετροι, όπως είναι η νέα ΚΑΠ και η κλιµατική αλλαγή και αφετέρου στα εργαστήρια να κάνουν καλύτερα τις αναλύσεις τους, ετοιµάζεται να λειτουργήσει ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα.

Πρόκειται στην ουσία για µια ψηφιακή πλατφόρµα αναφοράς για τα εδαφολογικά και τα υδρολογικά δεδοµένα του εγχώριου πρωτογενούς τοµέα, η οποία σχεδιάζεται να στηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος “Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα” µε αναθέτουσα αρχή τον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα και προϋπολογισµό που θα προσεγγίσει το 1 εκατ. ευρώ», µας εξηγεί ο δρ Βασίλης Ασχονίτης, εντεταλµένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, στο παράρτηµα του ΕΛΓΟ–∆ήµητρα, στη Θεσσαλονίκη.

Βασικοί στόχοι του έργου, που προγραµµατίζεται να προκηρυχθεί µέσα στο Νοέµβριο ή το αργότερο στις αρχές ∆εκεµβρίου, είναι η συλλογή, ο έλεγχος και η διαχείριση δεδοµένων εδάφους, φυτικών ιστών, αλλά και αρδευτικού νερού, τα οποία παράγονται από κρατικά, όσο και ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους.

«Ιδιαίτερο βάρος θα πέσει και στην υποστήριξη και προώθηση του θεσµού των εργαστηρίων αναλύσεων σε εθνικό επίπεδο, µέσω της διάθεσης εργαλείων συµβουλευτικής και ελέγχου των αναλύσεων», αναφέρει ο συνοµιλητής µας, συµπληρώνοντας πως «επιδιώκεται και η καθοδήγηση της βιοµηχανίας λιπασµάτων για την παραγωγή όλο και πιο στοχευµένων προϊόντων, η υποστήριξη των τοπικών Γεωπόνων και Γεωργικών Συµβούλων, η δηµιουργία και η διάθεση εξειδικευµένων βάσεων δεδοµένων για την υποστήριξη ερευνητικών φορέων και µελετητών, καθώς και η υποστήριξη δράσεων της νέας ΚΑΠ και της πράσινης συµφωνίας (Green Deal), που απαιτούν την εκτίµηση περιβαλλοντικών δεικτών».

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρµα φιλοδοξεί να παρέχει στους χρήστες της µια σειρά από υπηρεσίες, όπως η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προβολή και η διάθεση εµπλουτισµένων γεωχωρικών δεδοµένων για το έδαφος, τους φυτικούς ιστούς και το αρδευτικό νερό.

«Θα υπάρχει µια καρτέλα καταχώρησης και προβολής των σηµειακών δεδοµένων εδάφους, των φυτικών ιστών και του αρδευτικού νερού, ενώ θα είναι δυνατή και η διασύνδεσή τους µε το ΟΣ∆Ε, αλλά και µε το Κτηµατολόγιο», εξηγεί ο κ. Ασχονίτης.

Στην ίδια λογική, συµπληρώνει, θα παρέχεται και συµβουλευτική για τη λίπανση των καλλιεργειών, αλλά και για τον τρόπο εφαρµογής της, στη βάση εξατοµικευµένων στοιχείων παραγωγού, δεδοµένων εδαφικών παραµέτρων και χαρακτηρισµού εδάφους, καθώς επίσης και υπηρεσία διεργαστηριακού ελέγχου µεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εργαστηρίων, σε σχέση µε δεδοµένα διαφόρων αναλύσεων και µε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στα εργαστήρια αφενός να ολοκληρώνουν ελέγχους ορθής λειτουργίας κι αφετέρου να προβληθούν µέσω ηλεκτρονικού µητρώου.

Τέλος προβλέπεται και η δηµιουργία αποθετηρίου ψηφιοποιηµένων µελετών και δεδοµένων, µε σκοπό τη συγκρότηση εθνικού αποθετηρίου ψηφιοποιηµένων εδαφολογικών και υδρολογικών µελετών/δεδοµένων, εφάµιλλων δυνατοτήτων µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά µε στόχο τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Πρόγνωση καιρού

Οι χρήστες θα ενηµερώνονται από την πλατφόρµα και για τον καιρό 7 ηµερών µε βάση τουλάχιστον τρία παγκόσµια αριθµητικά µοντέλα πρόγνωσης και θα λαµβάνουν και προειδοποιήσεις για την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινοµένων. «Θα αξιοποιούνται τα γεωχωρικά δεδοµένα γενικευµένων δεικτών ερηµοποίησης ανά περιφέρεια και ανά περιφερειακή ενότητα και εξειδικευµένοι δείκτες µε βάση τα εδαφολογικά δεδοµένα, όπως βαθµός αλάτωσης νατρίωσης εδαφών», εξηγεί ο κ. Ασχονίτης.

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ