Date:

Share:

Σε εφαρμογή νέες δεσμεύσεις για να ενεργοποιήσουν οι αγρότες δικαιώματα ενίσχυσης το 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκίνησε και επίσηµα από την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση τήρησης των νέων «Καλών Γεωργικών Πρακτικών», που αφορούν τις δεσµεύσεις των αγροτών για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων τους το 2023 και τη λήψη της εξισωτικής αποζηµίωσης.

Οι σχετικές φροντίδες µπορούν εν δυνάµει να ενεργοποιήσουν επιπρόσθετες ενισχύσεις, στη λογική του νέου πρασινίσµατος, εφόσον οι αγρότες επεκτείνουν τις δεσµεύσεις τους.  Σύµφωνα µε την µέχρι στιγµής ενηµέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών το 2023 θα πρέπει µεταξύ άλλων:

Πρώτον, να διατηρούν σε φυτοκάλυψη τα αγροτεµάχιά τους έως και τις 5 Μαρτίου. Η κάλυψη του εδάφους µπορεί να γίνεται µε φυτικά υπολείµµατα ή/και µε αυτοφυή βλάστηση ή/και µε την εφαρµογή άλλης πρακτικής ισοδυνάµου αποτελέσµατος, ήτοι προστασίας του εδάφους κατά την προαναφερθείσα ευαίσθητη περίοδο.  Ωστόσο, εφόσον απαιτείται να γίνει προετοιµασία του εδάφους για την εαρινή καλλιέργεια, ο παραγωγός δύναται να διακόψει την εδαφοκάλυψη πριν τη λήξη του ως άνω διαστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη ότι το χρονικό διάστηµα έως την εαρινή σπορά, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις εβδοµάδες.

Εφόσον ο παραγωγός έχει πραγµατοποιήσει την εδαφοκάλυψη µε επίσπορες καλλιέργειες, µε σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσµευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών) θα λάβει επιπλέον επιδότηση 5 ευρώ το στρέµµα µέσω του νέου πρασινίσµατος. Στα ψυχανθή περιλαµβάνονται: Μηδική, φασόλια, λωτός, ρεβύθια, τριφύλλια, βρώσιµα κουκιά, φακές, λούπινα, µπιζέλια, βίκος. Όταν η εκµετάλλευση εµπλουτίζει το σύνολο των ενταγµένων αγροτεµαχίων µε φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 ευρώ το στρέµµα.

∆εύτερον, οι εκµεταλλεύσεις µπορούν εθελοντικά (υποχρεωτικά από το 2024 για εκτάσεις άνω των 100 στρεµµάτων) να προχωρήσουν σε αγρανάπαυση στο 3-4% της εκµετάλλευσή τους. Εφόσον το 2023 προχωρήσουν σε αγρανάπαυση στο 10% της εκµετάλλευσής τους ή 6% αγρανάπαυση και 4% ψυχανθή τότε θα λάβουν επιπρόσθετη ενίσχυση από το νέο πρασίνισµα. Η επιπρόσθετη ενίσχυση είναι 3,7 ευρώ το στρέµµα στο καλαµπόκι, 1,6 ευρώ στο βαµβάκι και 1 ευρώ για τα χειµερινά σιτηρά στο σύνολο της έκτασης.

Παράδειγµα: Εκµετάλλευση µε 200 στρ. αραβόσιτο πρέπει να αφιερώσει 6 στρ. υποχρεωτική αγρανάπαυση (3%). Το οικολογικό πρόγραµµα θα εφαρµοστεί στα 194 στρ. αγρανάπαυση 10% (19,4 στρ αγρανάπαυση ή 11,6 αγρανάπαυση & το υπόλοιπο ψυχανθές: ενίσχυση: 194 στρ* 3,7 ευρώ/στρέµµα = 717,8 ευρώ ή 1.532,6 ευρώ για φυτα ξενιστές.

Για τους παραγωγούς βιολογικών

Οι βιοκαλλιεργητές µε ενεργή σύµβαση µε πιστοποιητικό οργανισµό που δεν έχουν µπει σε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης (Μέτρο 11), µπορούν από φέτος να επιλέξουν οποιαδήποτε δράση θέλουν από το νέο πρασίνισµα. Oι περισσότεροι αν όχι όλοι, λογικά θα επιλέξουν να επιδοτηθούν από τη δράση «∆ιατήρηση της Βιολογικής Γεωργίας» που µεταφέρεται το 2023 στο νέο πρασίνισµα και δεν θα έχει σχέση µε το ΠΑΑ. ∆ηλαδή, δεν υπάρχουν ούτε πίνακες µοριοδότησης, ούτε επιλαχόντες, όσοι έχουν ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης θα λαµβάνουν επιδότηση και µάλιστα αυξηµένη σε σχέση µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αγροτεµάχια µε κλίση

Επιπρόσθετες δεσµεύσεις

Από φέτος σε αγροτεµάχια που συνορεύουν µε ύδατα και έχουν κλίση από 0 ως 8% απαγορεύεται η λίπανση, φυτοπροστασία για ζώνη 3 µέτρα από την όχθη και για αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη από 8%, απαγορεύεται η λίπανση και η φυτοπροστασία για ζώνη 6 µέτρων. Όσον αφορά την κοπριά, οι ζώνες είναι 10 µέτρα για στερεή και 20 µέτρα για υγρή και στις δύο περιπτώσεις κλίσης.Για τα χωράφια µε κλίση άνω του 6% ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής: Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 6% και ως 12%, η άροση γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια. Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 12%, υποχρεούνται οι αγρότες σε δηµιουργία ακαλλιέργητων ζωνών πλάτους 5 µέτρων ανά 40 µέτρων µεταξύ τους κάθετα στην κλίση (συλλογική εφαρµογή για γειτνιάζοντα αγροτεµάχια). Σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 15%, απαγορεύεται η άροση έως 15 Μαρτίου 2023. Σε όλα τα αγροτεµάχια απαγορεύεται η άρδευση  με κατάκλυση

Πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ