Date:

Share:

Έως 1.000 στρέμματα ανά ΑΦΜ επιδοτεί με 70% της δαπάνης η Αναδιάρθρωση, στην 3ετία κυριότητα αγρότη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε φάση ανάπτυξης βρίσκονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης καλλιεργειών συνεταιριστικών σχηµάτων και οµάδων παραγωγών, µε τις πρώτες αιτήσεις ένταξης στο µέτρο που ξεκλειδώνει στο Ταµείο Ανάκαµψης συνολικού προϋπολογισµού 166,7 εκατ. ευρώ να κατατίθεται στις 31 Οκτωβρίου.

Το σήµα έναρξης των εργασιών του έργου, έδωσε η δηµοσιοποίηση της µελέτης που συνέταξαν καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία υπολογίζονται τα κόστη εκρίζωσης και φύτευσης των καλλιεργειών που προκρίνονται για ένταξη στο µέτρο της Αναδιάρθρωσης. Αυτά ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ περίπου σε καλλιέργειες όπως οι αµυγδαλιές, οι ροδιές ή οι καστανιές και φτάνουν τα 4.200 ευρώ στους αµπελώνες για παραγωγή σταφυλιών προς επιτραπέζια χρήση.

Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα επιδοτεί το 70% των τιµολογίων που θα κοπούν για τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης (εκρίζωση και εγκατάσταση νέας φύτευσης), τότε η ένταση της ενίσχυσης θα κυµαίνεται από τα 700 ευρώ το στρέµµα, έως τα 2.940.

Σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά, προκύπτουν από το µέσο κόστος όπως αυτό προσδιορίζεται στην εν λόγω µελέτη, µε το µέγιστο ή το ελάχιστο κόστος να παρουσιάζουν στους πίνακες του πονήµατος του ΓΠΑ µια απόκλιση της τάξης των 200 έως 300 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, µε δεδοµένο ότι ανά ΑΦΜ, το οποίο αντιστοιχεί σε συλλογικό σχήµα, το µέγιστο ύψος επιδότησης ορίζεται στα 700.000 ευρώ, τότε όσο υψηλότερο είναι το κόστος αναδιάρθρωσης µιας καλλιέργειας, τόσο λιγότερα θα είναι τα στρέµµατα τα οποία θα µπορεί να εντάξει στο µέτρο το εκάστοτε σχήµα. Αυτό σηµαίνει ότι µια Οµάδα Παραγωγών µε δραστηριότητα στο επιτραπέζιο σταφύλι, θα µπορεί να αναδιαρθρώσει 250 στρέµµατα περίπου αµπελώνα.

Η εν λόγω µελέτη δεν οριοθετεί επιλέξιµες ποικιλίες που µπορούν να ενταχθούν στο µέτρο, αλλά προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τις καλλιεργητικές απαιτήσεις που έχει η κάθε καλλιέργεια (π.χ να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες, ώρες ψύχους κ.λπ) ώστε βάσει των κατευθύνσεων αυτών να επιλέξει το κάθε σχήµα τις ποικιλίες που εκείνο αξιολογεί ότι τις σηκώνει η περιοχή του. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολική αλλαγή καλλιεργητικής οµάδας.

Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτάσει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Αυτό ισχύει ειδικά στις περιπτώσεις που καλλιεργούνται προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Στην περίπτωση ποικιλίας η οποία εµπίπτει σε καθεστώς ΠΟΠ ή ΠΓΕ είναι αυτονόητο ότι τυχόν εκρίζωση θα γίνει µόνο για λόγους ανανέωσης του φυτικού υλικού ή/και αλλαγής του χρησιµοποιούµενου υποκειµένου, καθώς η ποικιλία θα πρέπει να παραµείνει η ίδια.

Αναδιάρθρωση ακτινιδιάς ως 3.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακυµάνσεις ανάµεσα στα κόστη εκρίζωσης και εγκατάστασης των καλλιεργειών, αφού στο πεδίο αυτό είναι που προκύπτουν και οι ποιοτικές διαφορές ανάµεσα στις ποικιλίες, µε ανθρώπους της αγοράς να σχολιάζουν ότι αρκετές συλλογικότητες θα εστιάσουν στην αναδιάρθρωση µε premium καλλιέργειες τις οποίες αναζητά η αγορά και πληρώνει σταθερά υψηλότερες τιµές, όπως είναι για παράδειγµα τα κίτρινα ή τα κόκκινα ακτινίδια. Εν προκειµένω, το ύψος της στρεµµατικής ενίσχυσης µπορεί να φτάσει τα 3.155 ευρώ.

Από την άλλη, σε περιπτώσεις όπου θα προτιµηθεί ο εµβολιασµός υφιστάµενων δέντρων, η ένταση της ενίσχυσης πέφτει στα 712 ευρώ το στρέµµα.

Στα πυρηνόκαρπα, το µέσο κόστος εκρίζωσης και φύτευσης διαµορφώνεται στα 2.682 ευρώ το στρέµµα, ήτοι 1.880 περίπου ευρώ ενίσχυση. Τα αντίστοιχα ποσά για τα µηλοειδή, διαµορφώνονται σε 3.164 ευρώ (κόστη) και 2.215 ευρώ (επιδότηση).

Αντίστοιχα για τα εσπεριδοειδή, η µέση δαπάνη αναδιάρθρωσης υπολογίζεται από τη µελέτη στα 1.255 ευρώ, µε την επιδότηση στα 878 ευρώ το στρέµµα.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες δέντρων, των οποίων το κόστος ανά δενδρύλλιο διαµορφώνεται σε άνω των 10 ευρώ, όπως είναι οι συκιές ή οι καρυδιές, η δαπάνη αναδιάρθρωσης προσεγγίζει τα 1600 ευρώ µε την ενίσχυση να ανέρχεται στα 1.125 ευρώ ανά στρέµµα. Για την κορινθιακή σταφύδα τέλος, το µέσο κόστος εκρίζωσης και εγκατάστασης νέας φύτευσης φτάνει τα 2.970 ευρώ, µε την ενίσχυση να κυµαίνεται στην περιοχή των 2.080 ευρώ.


Μόνο για εγγεγραµµένους στο Μητρώο αγροτικών συνεταιρισµών

∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, βάσει κοινής απόφασης των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, έχουν µόνο συλλογικότητες (σ. σ. συνεταιρισµοί, οµάδες
και οργανώσεις παραγωγών, ανώνυµες εταιρείες αναγνωρισµένες, ΙΚΕ και ΕΠΕ)
οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών και από τις δενδρώδεις φυτείες αποκλείονται µόνο τα οινοστάφυλα και οι ελιές. Όσον αφορά τη µέγιστη επιχορήγηση που δικαιούται να λάβει από τη δράση ένα νοµικό πρόσωπο, αυτή ανέρχεται στα 500 χιλ. ευρώ και ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής δαπάνης που θα µπορεί να γίνει, που µεταφράζεται πως κάθε συλλογικότητα θα έχει δικαίωµα να εντάξει δράσεις αναδιάρθρωσης έως και το ποσό των 700 χιλ. ευρώ.

Μεταβίβαση της κυριότητας μετά την τριετία

Από την τσέπη του ο παραγωγός θα βάζει το 30% της δαπάνης, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του µέτρου και στη συνέχεια η νέα φύτευση θα παραχωρείται µε χρησιδάνειο στον παραγωγό. Και αυτό γιατί µετά τη λήξη του προγράµµατος υπάρχει υποχρέωση να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία χρόνια στο όνοµα του νοµικού προσώπου οι αναδιαρθρωµένες εκτάσεις, ενώ µετά το πέρας της τριετίας η όποια υποδοµή θα µεταβιβαστεί στα φυσικά πρόσωπα. Αναφορικά µε το µοντέλο που θα ακολουθηθεί, η µελέτη προκρίνει για ένταξη στο πρόγραµµα τις γραµµικές καλλιέργειες, οι οποίες θα υποστηριχθούν από το πρόγραµµα και στην υποδοµή των πασσάλων στήριξης και ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειµένου σε δεύτερο επίπεδο, µέσω άλλων δράσεων να µπορέσουν τα κτήµατα να σκεπαστούν και µε αντιχαλαζικά δίχτυα και να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα, µειώνοντας το κόστος.

Ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υπογραµµίστηκε πως  αυτή θα πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι 31 Μαΐου του 2025, ενώ η είσπραξη του τελευταίου ευρώ επιχορήγησης από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2025. Η έναρξη των πληρωµών µπορεί να γίνει µε την ολοκλήρωση του 10% του προγράµµατος.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου, ωστόσο δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση, σύµφωνα µε πληροφορίες, καθώς τα περιθώρια σύνταξης των φακέλων είναι στενά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν: 

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  • Τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)
  • Η αίτηση µαζί µε το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται µε ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ∆ηµοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηµατικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
  • Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αµέσως µετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηµατοδότησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ